تاریخ و علم

در رابطه با موضوعات مختلف تاریخی و علمی جهان از دیرباز تاکنون.

تاریخ و علم

در رابطه با موضوعات مختلف تاریخی و علمی جهان از دیرباز تاکنون.

تاریخ و علم

در این وبلاگ سعی بر آن است که به موضوعات مختلف علمی و تاریخی با تکیه بر منابع و شواهد موثق و معتبر پرداخته شود. بنابراین هدف، آشنایی خوانندگان عزیز با مباحث علمی و تاریخی و نیز امکان تبادل نظرات و اطلاعات علمی طرفین است.

آخرین نظرات

۱ مطلب با موضوع «زمین شناسی تاریخی :: 1- ابردوران پرکامبرین» ثبت شده است

۲۱
فروردين


سیر و تحول موجودات زنده در دورانهای مختلف زمین شناسی؛

بخش 1: حیات جانوریِ ابردوران پرکامبرین

 

نوشته: محسن محرابی

 

به طور کلّی، تاریخ زمین را میتوان به دو بخشِ قبل از پیدایش حیات و بعد از آن تقسیم کرد. در این تقسیم بندی، بخش پیش از پیدایش حیات را اِئون یا اَبَردوران (Eon) پِرِکامبرین (Precambrian) گویند که به معنی زندگی نهان است و قریب به 85 درصد از طول عمر زمین، یعنی از 4/6 میلیارد سال قبل تا شروع کامبرین (حدود 600-540 میلیون سال پیش) را در برمیگیرد. این ابردوران به سه دوران[1] هادِئَن (Hadean)، آرکِئَن (Archean)[2] و پِروتِروزوئیک (Proterozoic) تقسیم میشود. هرکدام از دورانهای آرکئن و پروتروزوئیک نیز به دوره های مختلفی تقسیم­ میگردند؛ آرکئن به چهار دورۀ اِئوآرکئن (Eoarcean)، پالِئوآرکئن (Paleoarcean)، مِزوآرکئن (Mesoarcean) و نِئوآرکئن (Neoarcean)، و پروتروزوئیک نیز خود به سه دورۀ پالِئوپروتروزوئیک (Paleoproterozoic)، مِزوپروتروزوئیک (Mesoproterozoic) و نِئوپروتروزوئیک (Neoproterozoic) قسمت بندی میشوند. دوران پرکامبرین حدود دو میلیارد سال و دوران پروتروزوئیک هم بیش از دو میلیارد سال به طول انجامید. قسمت دیگر تاریخ زمین، بخش «بعد از پیدایش حیات» است که آن را ائون فانِروزوئیک (Phanerozoic) مینامند که به معنی پیدازیستی یا زندگی آشکار (Visible life) است و در آن نشانه های متعددی از ظهور و وجود موجودات زندۀ مختلف دیده میشود.

 

جدول تقسیم بندی دورانهای زمین شناسی و فازهای مهم کوهزایی در هر زمان. اقتباس از: شایگان و اشراقی، زمین شناسی تاریخی، ص32. طرح و تغییرات از نگارنده.

 

  • محسن محرابی