تاریخ و علم

در رابطه با موضوعات مختلف تاریخی و علمی جهان از دیرباز تاکنون.

تاریخ و علم

در رابطه با موضوعات مختلف تاریخی و علمی جهان از دیرباز تاکنون.

تاریخ و علم

در این وبلاگ سعی بر آن است که به موضوعات مختلف علمی و تاریخی با تکیه بر منابع و شواهد موثق و معتبر پرداخته شود. بنابراین هدف، آشنایی خوانندگان عزیز با مباحث علمی و تاریخی و نیز امکان تبادل نظرات و اطلاعات علمی طرفین است.

آخرین نظرات

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

۲۹
مهر

نوشتۀ: محسن محرابی

 

*** با توجه به اینکه منابع فارسی قدیم حاصل ترجمۀ متون فرانسوی هستند، بنابراین در بعضی جاها از اصطلاحات علمی فرانسوی به جای واژگان رایج انگلیسی استفاده شده است. البته لازم به ذکر است که برخی از مطالب و نظرات کتب و مقالات سابق مردود، و نظریّات و فرضیّات جدیدی مطرح شده و در حال حاضر هم طبقه بندی علمی دوزیستان به صورت فرضی و غیر رسمی و آزمایشی است که از سوی دانشمندانِ مربوطۀ حال حاضر ارائه شده است و لذا امکان اشتباه و ابهام در این رده بندی علمی وجود دارد. افزون بر اینها، چنانچه سنگواره ای جدید از اشکال تازۀ دوزیست کشف شود، باز هم ترتیب طبقه بندی جانوریِ دوزیستان به هم خورده، طبقه بندی علمی جدیدی حاصل خواهد شد. در ضمن مطالب ذکر شده در رابطه با رده بندی علمی دوزیستان در این مقاله کامل نیست و فقط برای آشنایی خوانندگان به برخی از مهمترین آنها اشاره شده است. 

  

الف) طبقه بندی علمی:

دوزیستان (Amphibians = Batraciens)[1] گروهی از مهره داراناند (Vertebrata = Vertabrata)[2]، که در ابتدای حیاتشان در محیط آبی زندگی کرده و از طریق آبشش نفس میکشند. سپس در بلوغ به سمت خشکی و تنفّس از اکسیژن هوا هدایت میشوند. دوزیستان جاندارانی از شاخۀ (Phylum)[3] طنابداران (Chordate = Chordata)[4] محسوب میگردند. شاخۀ طنابداران به سه زیرشاخۀ (Subphylum): دُم طنابداران (Urochordata)[5]، سرطنابداران (Cephalochordata)، و مهره داران (Vertebrata = Vertabrata) تقسیم میشود. ماهیها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران «رده»های (Class) اصلی زیرشاخۀ مهره داران را تشکیل میدهند. در میان رده های مهره داران، پستانداران از سایر متمایزند و از هر لحاظ، یعنی: تکامل، پیچیدگی ساختمان بدنی، بزرگی مغز و غیره، در صدر قرار دارند، و سپس پرندگان، خزندگان، دوزیستان و ماهیها در مراتب بعدی قرار میگیرند. اگرچه هر یک از رده های فوق، واجد صفات متمایز کنندۀ خاصّ خود هستند و از نظر تکامل از یکدیگر ممتازند؛ ولی ناگفته نماند که هر کدام از این جانوران، از لحاظ رابطۀ تکاملی به یکدیگر نیز وابسته اند. به عنوان مثال، دانشمندان معتقدند که پستانداران و پرندگان از خزندگان فرگشت یافته اند، و خزندگان نیز از دوزیستان، و دوزیستان هم از ماهیهای ماقبل تاریخ پدید آمده اند. یعنی چرخۀ تکامل و تکوین موجودات زنده به هم متّصل و وابسته است[6].

 

 

  • محسن محرابی